Ile produktów: 0 szt. / Suma 0.00 zł

Regulamin sklepu internetowego http://www.lovelym.pl/ , obowiązujący od dnia 25.12.2014r.

Spis treści:

§ 1 Postanowienia Ogólne
§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3 Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów
§ 5 Dane osobowe
§ 6 Reklamacje
§ 7 Odstąpienia od umowy
§ 8 Informacje dodatkowe

§1 Postanowienia ogólne:

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów
ze Sklepu Internetowego http://www.lovelym.pl/ i w szczególności reguluje:
a) warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
c) zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;
d) zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
1.2. Definicja pojęć użytych w Regulaminie:
a) Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem http://www.lovelym.pl/
b) Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – LovelyM Marcela Krukowiecka jest firma
LovelyM Marcela Krukowiecka z siedzibą mieszącą się przy ul.Zaczarowane Koło 3/4, 30-087
Kraków, NIP: 637-194-87-42, REGON: 121369728, adres poczty elektonicznej: kontakt@lovelym.pl, 
numer telefonu kontaktowego : +48 505 835 661 (opłata standardowa wg właściwego operatora);
c) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;
d) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
e) Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia
przez klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia/rejestracji adres
mailowy wiadomości pt. „Potwierdzenie złożenia zamówienia” (§. 3.6. Regulaminu);
f) Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na:prowadzeniu
konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych), udostępnieniu Klientom formularza
zamówienia (w przypadku składania zamówień przez klientów niezarejestrowanych). W razie
wątpliwości uznawać się będzie, że zausługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również
wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów
podanych w zdaniu pierwszym;
g) Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania
rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza
rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości
mailowej informującej o aktywacji Konta;
h) Cena – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w
przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą następujących
walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca niezbędny podatek VAT). 
Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcie 
składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania
 zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie 
złożonego zamówienia;
i) Dostawa – powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom
trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia
wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie
wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność
gospodarczą.
1.3 Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy wysyłać na
adres e-mail kontakt@lovelym.pl natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować 
na adres:

LovelyM Marcela Krukowiecka
ul.Zaczarowane Koło 3/4, 30-087 Kraków

1.4 Klientem Sklepu internetowego może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą
elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze
Sprzedawcą.
1.5 Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego
wysyłkę zagranicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
1.6 Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny
brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez
Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania
Zamówienia.
1.7 Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w Sklepie
internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne
jest LovelyM Marcela Krukowiecka jest firma LovelyM Marcela Krukowiecka z siedzibą mieszącą się
przy ul.Zaczarowane Koło 3/4, 30-087 Kraków.

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1 W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia
usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2 Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.
2.3 Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:
2.3.1. Usługa Konto Klienta:
1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta
w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących
danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem
pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
3. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym
regulaminem.
4. Konto Klienta zostaje aktywowane w momencie potwierdzenia Rejestracji (kliknięcie w link
aktywacyjny przesłany na adres e-mail podany podczas Rejestracji)
5. Klient, który dokonał Rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za
pośrednictwem Konta Klienta, takich jak: zmiana danych osobowych, śledzenie statusu bieżącego
zamówienia, historia transakcji zrealizowanych.
6. Umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta jest
zawierana na czas nieoznaczony.
2.3.2. Usługa interaktywny formularz:
1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego
formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w
momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
2. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego
formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas
oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:
2.4.1. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie Konta
Klienta). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów
i bez wskazania przyczyn:
2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia
na adres mailowy kontakt@lovelym.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na
wstępie niniejszego Regulaminu).
2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez
Usługodawcę wypowiedzenia.
2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną 
z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient dostarcza treści 
o charakterze bezprawnym.
2.4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez
Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.
2.4.4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
w terminie 14 dni od jej zawarcia (patrz § 7 Regulaminu)

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Klient może złożyć zamówienie po wcześniejszej rejestracji w systemie Sklepu internetowego.
3.2. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów Sklepu internetowego polega na
dodaniu odpowiednich towarów do koszyka internetowego. W przypadku kiedy wszystkie
interesujące Klienta przedmioty znajdują się w koszyku, należy złożyć zamówienie w tym 
celu należy wybrać metodę płatności i sposób dostawy.
3.3. Klient może być również poproszony o podanie numeru kontaktowego.
W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających
prawdzie.
3.4. W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się
z niniejszym regulaminem.
3.5. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „zamówienie
z obowiązkiem zapłaty”.
3.6. Po otrzymaniu przez system Sklepu internetowego zamówienia, każdorazowo wysyłana
będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie
zamówienia.
3.7. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego
(§3.6 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego
i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
3.8. Zamówienie złożone przez Klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin
przestaje go wiązać.
3.9. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza ten fakt osobną
wiadomością mailową zatytułowaną „Zamówienie przyjęte do realizacji”
3.10. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od
Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość, o której mowa 
w pkt. 3.9 niniejszego regulaminu)
3.11. Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:
a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;
b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;
3.12. Zamówienia są obsługiwane w dni robocze tj.od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
3.13. Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu
art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta
zawiera jednostkową cenę towaru.

§4 Płatność, dostawa, odbiór

4.1 Płatność
4.1.1. Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w
zamówieniu cenę towarów oraz ew. koszt ich wysyłki .
4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto
wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w
obowiązującej stawce. Zamówiony towar będzie dostarczany do klientów za pośrednictwem Poczty
Polskiej lub po przekroczeniu w zamówieniu kwoty 300 zł brutto - przesyłką kurierską (za
pośrednictwem firmy DPD). W obu przypadkach przesyłka traktowana będzie jako GRATIS. W
przypadku zamówień poniżej 300 zł brutto, zamawiający może za dodatkową opłatą (18 zł brutto)
zamówić przesyłkę kurierską. Cennik usług Poczty Polskiej można uzyskać na stronie:
http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm
4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:
a) gotówkowej- wyłącznie odbiór własny
b) bezgotówkowej- płatność przelewem na rachunek bankowy LovelyM Marcela Krukowiecka:

Nazwa banku: Mbank - Numer konta: 10 1140 2004 0000 3802 7030 5714
Tytuł przelewu: Zapłata za ... (nr zamówienia + data)

4.1.4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta 
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, 
które mogą się pojawić, w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez 
Klienta Zamówienia.
4.2. Dostawa
4.2.1. Zamówienia złożone przez klientów Sklepu internetowego kompletowane są przez
Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3.9 Regulaminu. 
Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.
4.2.2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na
terytorium Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę zagranicę należy
skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
4.2.3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego
oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (§ 3.6 Regulaminu).
4.2.4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez
Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży 
zgodnie z § 3.9 Regulaminu.
4.2.5. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym
zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w Zamówieniu. 
Dane przewoźnika zostaną przekazane Klientowi podczas składania Zamówienia.
4.2.6. W przypadku wyboru przez Klienta opcji „Odbiór osobisty” towar jest dostępny będzie 
dla Klienta w siedzibie Sklepu, od momentu potwierdzenia tego faktu przez Sprzedawcę.
4.3. Odbiór towarów
4.3.1. Sprzedawca informuję że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej
dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed 
jej odbiorem od przewoźnika.
4.3.2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź
doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki
oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te
czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.
4.3.3. Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie
niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu
szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia
stanu przesyłki.
4.3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Sprzedawcą
pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 5 Dane osobowe

5.1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony
przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi
integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu
realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości
finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
5.2. LovelyM Marcela Krukowiecka jest firma LovelyM Marcela Krukowiecka z siedzibą mieszczącą 
się przy ul.Zaczarowane Koło 3/4, 30-087 Kraków, NIP: 637-194-87-42, REGON: 121369728,
adres poczty elektonicznej: kontakt@lovelym.pl, numer telefonu kontaktowego : +48 505 835 661 
(opłata standardowa wg właściwego operatora);
5.3. Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie z
przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane,
odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione.
Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży
Produktów objętych niniejszym Regulaminem.
5.4. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych, którym jest
Sprzedawca.
5.5. Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych
osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych
osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres:

LovelyM Marcela Krukowiecka
ul. Zaczarowane Koło 3/4, 30-087 Kraków,
bądź też mailowo na adres kontakt@lovelym.pl

§ 6 Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:
6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z
dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.
6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym
fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy 
na adres: LovelyM Marcela Krukowiecka, ul. Zaczarowane Koło 3/4, 30-087 Kraków
6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres
kontakt@lovelym.pl . W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca 
się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer
zamówienia, data sprzedaży etc.
6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w
inny wskazany przez Klienta sposób.
6.1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia
z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta 
z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23
kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
6.1.4. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza
reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.
6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:
6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu
internetowego należy składać na adres mailowy kontakt@lovelym.pl bądź listownie na adres
sklepu:

LovelyM Marcela Krukowiecka
ul. Zaczarowane Koło 3/4

6.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości
określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości
oraz danych kontaktowych.
6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
6.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany
przez Klienta sposób.

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1. Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia
23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej
odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie (Wzór oświadczenia o odstąpieniu
od umowy)w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres:

Lovelym Marcela Krukowiecka
ul. Zaczarowane Koło 3/4
bądź też mailowo na adres: kontakt@lovelym.pl

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub
umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku
Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną- od dnia jej
zawarcia.
7.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła
Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
7.4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi drogą
elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie
niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy, bądź też ma zastosowanie § 7.7. Regulaminu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie
później niż w terminie czternastu dni.
7.5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego
samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny
sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się
ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub
dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
7.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
7.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.
7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w wypadkach:
7.9.1. o świadczenie usług na specjalne życzenie Konsumenta, jeżeli przedsiębiorca wykonał 
w pełniusługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od
umowy;
7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy;
7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
7.10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym
nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 8 Informacje dodatkowe

8.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą
którego Klient korzysta ze sklepu http : //www.lovelym.p l spełniało co najmniej następujące
wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca:
8.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
8.1.2. Przeglądarka internetowa: a.) Internet Explorer w wersji 4.0 lub nowszej b.) Mozilla FireFox
w wersji 4.0 lub nowszej lub c.) Google Chrome w wersji 1.0 lub nowszej z
8.1.3. Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH
8.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit
8.1.5. Posiadanie przez Klienta konta e-mail.
8.2. Informacja dla Klienta Sklepu internetowego w jaki sposób może sprawdzić czy złożone
zamówienie nie zawiera błędów, a zarazem jak je można skorygować:
8.2.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku „zamówienie z
obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość
towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi
komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i
kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy 
o kontakt – mailowy kontakt@lovelym.pl lub telefoniczny pod numerem +48 505 835 661 
(opłata standardowa wg właściwego operatora).
8.2.2. Zgodnie z niniejszym regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres
e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia.
Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu
(wiadomość email, o której mowa w § 3.6. Regulaminu). W przypadku błędu Klienta co do
wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez
system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od
otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych
przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu
zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@lovelym.pl z żądaniem zmiany lub zgłosić
chęć zmiany telefonicznie kontaktując się pod numerem telefonu +48 505 835 661 (opłata standardowa 
wg właściwego operatora). Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail
na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego 
Zamówienia.
8.3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej
stronie treści zawieranej umowy:
8.3.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje:
8.3.1.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy
8.3.1.2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką dowodu
zakupu (paragon, faktura VAT)
8.3.2. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.
8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, 
Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 
ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) 
oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
8.5. Zmiany w regulaminie:
8.5.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu, 
oczym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem 
wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób 
poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres 
e-mail zarejestrowanego klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację 
nowego regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
8.5.2. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art.
384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie
wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 
30 dni.
8.5.3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów
korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie
będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. W takim przypadku zamówienia te
będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim regulaminie.
8.6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.
8.7. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może
m.in.:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej
z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie
postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, 
a Sprzedawcą.
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, 
korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
8.8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 
Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
biżuteria artystyczna biżuteria autorska kolczyki ręcznie robione biżuteria artystyczna kolczyki srebrne
Siedziba firmy:
ul. Zaczarowane Koło 3/4
30-087 Kraków
tel: 505 835 661
e-mail: kontakt@lovelym.pl

biżuteria autorska